Nya regler kommer ta bort gratisposten ifrån Kina

E-handeln omformar nu hela världens postsystem.

I slutet av förra året möttes representanter ifrån 192 av världens länder. Det var nämligen dags för Världspostkongressen i Istanbul. Ett möte som tar plats vart fjärde år i olika städer världen över. 2012 gick det av stapeln i Doha, Qatar. Under varje kongress lägger man fram en plan och tar fram nya postregler för de kommande åren.

2012 arbetade man fram “Doha Postal Strategy” som sträckte sig mellan 2013 och 2016. Nu har vi fått “Istanbul World Postal Strategy” som fokuserar en hel del på e-handeln och som gäller 2017-2020. Nästa kongress är 2020 i Abidjan på Elfenbenskusten.

Annons

- E-commerce development and strengthening operational efficiency emerged as top-level priorities in all regions, skriver Världspostföreningen gällande Istanbul World Postal Strategy.

Världspostföreningen har även planerat en extraordinär kongress redan nästa år, i Etiopien, då man ska diskutera en reform av hela föreningen. Reformen handlar, vad vi förstår, om att hålla Världspostföreningen fortsatt relevant och effektiv i vår snabbt föränderliga logistikvärld där e-handeln har stor inverkan.

Tanken bakom föreningen är att världens postförmedlare smidigt ska kunna samarbeta med varandra och att posten världen över ska kunna flöda mellan länder utan problem. Ofta är det alltså ett fraktbolag, eller flera, som får representera varje land.

Regeringen har utsett PostNord Group AB att representera Sverige i föreningen.

En av världens äldsta

Världspostföreningen (Universal Postal Union, UPU) etablerades 1874 då världen såg ganska annorlunda ut, ingen e-handel eller mobiltelefoner i sikte. UPU är en av världens äldsta internationella organisationer.

Det som skett de senaste åren, i takt med e-handelns tillväxt, är att balansen i systemet äventyrats av näthandeln som växer över hela världen. I Sverige och USA har e-handlare bland annat känt av att Kina utnyttjat det portobistånd som de får via UPU. Ett bistånd som betyder att de mycket billigt, i princip gratis, kan skicka brev med varor i till Sverige. Något som gjort det mycket svårt att konkurrera med kinesiska e-handlare som skickar till Sverige.

Världspostföreningen har helt enkelt inte följt med i utvecklingen och globaliseringen. Detta är nu på väg att fixas.

Länder kompenseras olika

Att posten ska kunna flöda fritt över hela världen har varit ett stort fokusområde för UPU vilket lett till att man klassificerat olika länder efter hur utvecklade de är. Länder med sämre utvecklingsnivå har därmed kompenserats för att balansera upp hela postsystemet. Det finns även en fond som alla länder betalar in till. En fond som sedan används för att möjliggöra att brev skickas till outvecklade länder som behöver monetär hjälp för att sköta sitt postsystem.

Annons

Terminalavgifter kallar UPU det och avgiftssystemet infördes 1996 under kongressen i Tokyo.

Systemet bakom är mycket komplext och vi tänker inte gå in på detaljer men olika länder rankas olika och kostnaden för att skicka och ta emot post påverkas utifrån denna ranking. Väl utvecklade länder går ofta back på den post som kommer in i landet och måste kompensera för denna kostnad på andra områden.

Svensk Handel tillsammans med flera andra nordiska organisationer gick förra året ihop och skickade ett brev till EU där de krävde att Kinas portobistånd upphörde. Och att problemet med dagens system skulle tas upp under Världspostkongressen 2016.

Vad hände?

Så vad hände under den senaste kongressen? Det ska vi nu berätta.

E-handeln påverkar postsystemet så radikalt världen över att man nu skapar en ny klass av brev kallat “E-format”. Man kommer helt enkelt att skilja på brev med varor och de mer traditionella breven.

Från och med den första januari 2018 införs det nya E-formatet och dessa försändelser kommer att kompenseras på ett annat sätt än traditionella brev. Enligt PostNord, och även internationella fraktbolag, är man relativt nöjd med den kompromiss föreningen kommit fram till.

- Det är riktigt att kongressen i Istanbul beslutade om ändringar i avgiftssystemet, som får betraktas som en, efter omständigheterna, god kompromiss mellan alla olika motstående intressen som förekommer på detta område, meddelar PostNords kommunikationschef Emma Riblom.

Alla brev med varor blir “E-format”

Det nya systemet går alltså från att ha ett pris för allt till att skilja små och stora brev från ”Klump” (E-format). Vi frågade även PostNord hur det kommer att bli med Kinas portofördel.

- Prisnivåerna för E-formatet skall bli lika för alla länder ifrån 2022. Detta betyder att till exempel Hong Kong får en ökning på 9,6 procent per år och Kina 13 procent per år när de skickar försändelser till Sverige. Det beslutades även att alla försändelser innehållande varor skall förses med streckkod och räknas som E-format oavsett den verkliga storleken på försändelsen.

"Tidigare förslag nedröstat"

Om det finns några kryphål i de nya reglerna återstår att se. PostNord meddelar också att det beslutades om en kraftig successiv höjning av REK-tillägget och införandet av en ny tjänst med spårbarhet och utdelningsbekräftelse. Förändringar som förmodligen kan komma till användning av e-handlare.

- Från PostNords sida ser vi ändringarna som betydelsefulla steg i rätt riktning mot ett kostnadsbaserat landspecifikt terminalavgiftssystem. Denna fråga har de nordiska länderna för övrigt aktivt drivit inom ramen för arbetet i Världspostföreningen. Vid kongressen i Doha 2012 la de nordiska länderna fram ett gemensamt kongressförslag med ett sådant innehåll. Förslaget blev dessvärre nedröstat av en överväldigande majoritet.

Under kongressen i Istanbul blev alltså de nordiska rösterna hörda och stora förändringar är nu på gång.

"Högre ersättning av China Post"

På frågan om det “billiga” inflödet av kinesiska varor kommer att påverkas av de nya reglerna svarar PostNord följande:

- De nya reglerna innebär att PostNord kommer att få högre ersättning av China Post för att dela ut brevförsändelser, från China Post, i Sverige. Detta kan i sin tur möjligen medföra att de kinesiska e-handelsvolymerna som sänds via det internationella postala nätverket, som styrs av Världspostfördragen, kommer att minska i omfattning framöver.

PostNord lägger dock till en brasklapp:

- Det behöver dock inte innebära att de totala e-handelsvolymerna från Kina kommer att minska, däremot kan de komma att styras över till andra globala logistiknätverk.

Annons