Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2020-03-05

Den 25 maj 2018 började nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Vi vill därför informera dig om hur vi på Ehandel hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen.

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som väljer att bli medlem i Ehandel Network. Sättet Ehandel behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vem är ansvarig?

EhandelSE AB är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster.

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna

  • leverera och ta betalt för eventuella tjänster. Rättslig grund: avtal, artikel 6.1 b i GDPR.
  • ge dig som medlem tillgång till erbjudanden från Ehandel, andra företag inom Ehandel koncernen eller från tredje part godkänd av Ehandel. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
  • ge dig som använder våra tjänster tillgång till erbjudanden från Ehandel, andra företag inom Ehandel koncernen eller från tredje part godkänd av Ehandel, bland annat i form av erbjudanden anpassade utifrån uppgifter du lämnet om dina intressen. Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.
  • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
  • leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.

Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?

Vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse för att:

  • ge dig som är eller tidigare har varit medlem tillgång till erbjudanden
  • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar

Den behandling som sker för att kunna ge dig som är eller tidigare har varit medlem tillgång till erbjudanden innefattar bland annat segmentering, profilering och analys. De uppgifter som ligger till grund för denna behandling är t ex vilka tjänster våra medlemmar har, postnummer, bransch mm. All marknadsföring sker i enlighet med SWEDMAS etiska regler för marknadsföring och du kan när som helst välja att avstå.

De uppgifter som behandlas för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar är t ex vilken bransch våra kunder är i, intressen och liknande. Behandlingen sker endast på aggregerad nivå, vilket innebär att uppgifter om enskilda medlemmar inte analyseras närmare.

I båda fallen bedömer vi därför att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, roll, företag, bransch, kontaktuppgifter. Även uppgifter om intressen och engagemang samlas in i vissa sammanhang. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker och vilka tjänster som de använder.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:

  • vid medlemsansökan
  • när du väljer att delta eller köpa någon av våra tjänstser
  • vid uppdatering av dina kontaktuppgifter

Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

På våra webbplatser samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för våra tjänster, marknadsföring och utveckling av våra tjänster.

Ehandel kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler som t ex sociala medier.

Ehandel lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom e-handel, frakt, logistik, marknadsföring, betalningslösningar, konsult- och tjänsteföreetag och liknande när det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller för något av de andra syften som beskrivits ovan.

I vissa fall innebär det att Ehandel för över uppgifter om dig till länder utanför EU/EES, i första hand till Norge. I så fall ser vi till att mottagaren har åtagit sig att skydda dina uppgifter i enlighet med den överenskommelse mellan EU och Norge.

Ehandel kan även dela med sig av uppgifter om dig till andra företag inom LRF Media AB.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Här följer information om ungefär hur länge du kan förvänta dig att uppgifter om dig används och sparas som längst. Om du vill veta mer eller begära att vi tar bort uppgifter om dig i förtid är du välkommen att kontakta oss på medlem@ehandel.se.

Om du har köpt en av våra tjänster används och sparas uppgifter om dig i upp till två (2) år efter det att ditt medlemskap har avslutats. Vissa uppgifter måste sparas i sju (7) år på grund av bokföringslagens regler.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Om du har besvarat någon av våra enkäter används och sparas uppgifter om dig till dess att du väljer att ta tillbaka ditt samtycke eller i upp till två (2) år efter det att ditt medlemskap har avslutats.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Vad kan jag göra om jag inte vill ha direktreklam från er?

Du har rätt att när som helst avstå från direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande du har fått eller genom att kontakta oss.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till vår oss. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Du når vår oss på

info@ehandel.se
Ehandel SE AB
Vasatorspvägen 1
254 57 Helsingborg