FOB eller FCA? Lär dig mer om Incoterms och välj rätt leveransvillkor

Inget import- eller exportavtal är komplett utan leveransvillkor. I varje bra avtal finns en tydlig överenskommelse som fastställer ansvar och skyldigheter genom hela transportkedjan. Vi har sammanfattat vad du behöver tänka på för att undvika konflikter och missförstånd.

Incoterms – ett regelverk för globala transporter

Incoterms är Internationella Handelskammaren ICCs regelverk för internationell handel och logistik. Det består av olika villkor som reglerar hur ansvaret, risken och kostnaderna är fördelade mellan köparen och säljaren i transportkedjan. De fastställer också vem som står för dokumentation, förtullningskostnader och andra avgifter i olika delar av kedjan.
Incoterms är ingen lagstiftning, utan en samling regler och villkor med syfte att underlätta global handel och logistik. Regelverket är dock så etablerat att villkoren mer eller mindre är standard i internationella avtal som rör import eller export. De är erkända av alla större transportaktörer och används för att avgöra leveransvillkoren i en stor del av alla internationella transporter. Att använda Incoterms är första steget till trygga och tydliga leveransvillkor.
Incoterms finns i olika versioner och de vanligaste är 2010 och 2020. Versionerna är snarlika, men har sina skillnader. I avtalet ska det därför alltid framgå vilken version av Incoterms som avses, tillsammans med plats eller ort för leveransen. Till exempel ”FCA Göteborg, Incoterms 2010”.

Från EXW till DDP – det här innebär leveransvillkoren

Den stora fördelen för dig som köpare eller säljare är att du inte behöver lägga tid på att utforma specifika leveransvillkor. Du kan i stället välja något av Incoterms färdigutformade villkor utifrån vad som passar din affär bäst. Du får då tryggheten i ett etablerat regelverk som är inarbetat, respekterat och tydligt.
Villkoren är utformade utifrån olika scenarier och ansvarsgrad för säljaren respektive köparen. Vilket villkor som är bäst lämpat för din affär beror på dina förutsättningar, krav och förväntningar.
Ex Works (EXW) är det villkor som lägger mest ansvar på köparen. Som köpare är du då ansvarig för att hämta upp godset på fabriken och transportera det till ditt eget lager, inklusive kostnader, dokumentation och risk.
Det mest långtgående villkoret för säljaren är Delivery Duty Paid (DDP). Det innebär att det är säljaren som är ansvarig för alla kostnader, risker och dokumentation genom hela kedjan. Till exempel från fabriken i Kina till lossningen hos slutkund. Säljaren står till exempel också för samtliga tullavgifter, hyror och väntetider.
I övriga villkor varierar graden av risk, ansvar och kostnadsfördelning mellan köparen och säljaren. Vissa villkor är också knutna till specifika transportslag, som till exempel Free on board (sjöfrakt).

FCA, FOB och andra vanliga leveransvillkor för köpare och säljare

Med köpare menas den aktör som köper varorna som ska transporteras, till exempel ett importföretag i Sverige. Säljare är den aktör som tillverkar varorna, till exempel fabriken i Kina. Oavsett om du är köpare eller säljare bör leveransvillkoren avtalas tidigt i köpprocessen eftersom det påverkar dina kostnader. De styr också var riskövergången mellan säljare och köpare sker, vilket innebär att du kan drabbas av extrakostnader om något inte går som planerat. Det är därför viktigt att reda ut ansvar, risktagande och kostnader innan du skriver på något köpeavtal.

Free on board (FOB), ett vanligt val för sjöfrakt

För många av C Lands kunder är sjöfrakt en viktig del av transportkedjan. Med leveransvillkoret Free on board, eller FOB, är du som köpare ansvarig för transporten och fraktkostnaden från det att godset är lastat på fartyget, fram till leveransen till din bestämmelseort. Det är ett av de vanligaste valen när det kommer till att transportera gods via sjöfrakt.
FOB innebär att du som köpare står för risken och kostnaderna från den tidpunkt godset väl är på fartyget. Det innebär också att du får kontroll över en stor del av logistikkedjan. När vi förhandlar och bokar sjöfrakt åt våra kunder som valt FOB har de alltid full kontroll på sitt gods via C Land Online System. Om säljaren är ansvarig för hela transporten, som vid villkor där frakten är förbetald (prepaid), har du som köpare oftast betydligt mindre kontroll. Säljaren väljer själv speditör och har ingen skyldighet att meddela dig var ditt gods befinner sig eller om eventuella förseningar uppstår.

Free Carrier (FCA), ett vanligt val för flygfrakt

Free Carrier, eller FCA, är motsvarigheten till FOB för andra transportslag, till exempel flygfrakt. Då överförs risken och ansvaret till dig som köpare vid en förutbestämd tid och plats, oftast vid en flygplatsterminal. FCA är ett vanligt val av samma skäl som för FOB – att du som köpare får full insyn och kontroll i större delen av transportkedjan.

 

Hållbara transporter med rätt leveransvillkor

När du som köpare står för större delen av frakten kan du också göra medvetna val, till exempel i form av mer hållbara transportsätt. När säljaren ansvarar för transporten har du oftast ingen insyn i vilket transportsätt som används eller hur hållbart det här.
Om du är mån om en transparent och hållbar transportkedja är leveransvillkoren därför avgörande. En tumregel är att ju större ansvar och risk du tar i transportkedjan, desto större insyn och påverkan har du. Första steget till en mer transparent och hållbar logistikkedja är därför att välja rätt leveransvillkor.

Det här regleras inte i Incoterms

Tydliga leveransvillkor är en förutsättning för en lyckad transport. Men det finns delar som inte regleras i Incoterms, till exempel:
 • Hur och när varorna ska betalas.
 • När äganderätten av varorna övergår till köparen (Bill of Lading).
 • Skador och förseningar.
 • Transportförsäkring.
Utöver leveransvillkoren behöver du också tänka på ovanstående, där en fulltäckande transportförsäkring är en av de viktigaste delarna. Incoterms styr vem som ska teckna försäkring av varor under transport och hur långt den sträcker sig. Ditt gods bör vara lika välförsäkrat som övriga delar i ditt företag.

Övriga leveransvillkor i Incoterms

I leveransvillkor 1–4 betalas huvudfrakten av köparen (freight collect), medan leveransvillkor 5–11 är villkor där huvudfrakten betalas av säljaren (freight prepaid).

 1. Ex Works (EXW)
  Köparen står för risk, kostnad och dokumentation från säljarens lager eller angiven plats.
 2. Free Carrier (FCA) 
  Köparen står för risk, kostnad och dokumentation från bestämd plats, till exempel en hamn eller flygplatslager i produktionslandet. Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation fram till den bestämda platsen.
 3. Free Alongside Ship (FAS)
  Köparen står för risk, kostnad och dokumentation från kajen i avgångslandet, inklusive lastning på fartyget. Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation fram till dess att godset är levererat på kajen i avgångshamnen.
 4. Free On Board (FOB)
  Köparen tar över risken och står för kostnad och dokumentation från det att godset är lastat på fartyget i avgångslandet. Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation fram till dess godset är lastat.
 5. Cost and Freight (CFR)
  Säljaren står för risken fram till avgångshamnen (där köparen tar över risken) samt kostnader och dokumentation fram till dess fartyget ankommer till destinationshamnen.
 6. Cost, Insurance and Freight (CIF)
  Säljaren står för risken fram till avgångshamnen (där köparen tar över risken) samt kostnader, dokumentation och försäkring fram till dess fartyget ankommer destinationshamnen.
 7. Carriage Paid to (CPT)
  Säljaren står för risken fram till första transportören (där köparen tar över risken) samt övriga kostnader och dokumentation fram till överenskommen ort.
 8. Carriage and Insurance Paid To (CIP)
  Säljaren står för risken fram till första transportören (där köparen tar över risken) samt övriga kostnader och dokumentation, inklusive försäkring, fram till överenskommen ort.
 9. Delivered At Place (DAP)
  Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation till överenskommen ort.
 10. Delivered At Place Unloaded (DPU)
  Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation till överenskommen ort och godset är avlastat.
 11. Delivered Duty Paid (DDP)
  Säljaren står för risk, kostnad och dokumentation från fabrik till köparens lager eller angiven plats. Samtliga tullavgifter, hyror, väntetider med mera betalas också av säljaren.

Har du frågor kring vilket alternativ som passar just din sändning bäst är du varmt välkommen att kontakta oss på C Land Logistics