Långsiktighet lönar sig

Januari 2020 var lugnet före stormen. Vi hade precis börjat bearbeta informationen om utbrottet av ett nytt virus i Kina, med potentiellt allvarliga effekter för oss och våra kunder. Och det dröjde inte länge förrän vi alla blev varse om allvaret i situationen.

Hur vi möter utmaningarna i pandemins kölvatten

I takt med ökade störningar i det globala logistikflödet, ökade också frustrationen. Få avgångar, containerbrist, platsbrist och stigande priser bidrog till en alltmer ansträngd situation. Frustrationen förstärktes av distansarbete och stängda kontor för både oss, våra leverantörer och kunder.

Efter sommaren 2020 återgick produktionen i Kina till nära det normala, men transportflödena hämtade sig inte lika fort. Rederiernas kapacitet var fortfarande alltför reducerad. Det genomfördes försök att hitta alternativa lösningar via flyg och tåg, men marknadens samlade behov översteg den totala kapaciteten. Behovet av information ökade, samtidigt som informationen som fanns att tillgå minskade. På C Land blev vi utöver speditörer, också virologer, meteorologer och nyhetsankare i takt med att vår dialog med kunderna blev tätare. Om vi normalt lägger 90 procent av vår tid på att hantera och förmedla information var det nu närmare 98 procent, mycket på grund av den utmanande situation som vi och våra kunder verkade i.

 

Utmaningar leder till insikter

Att ibland inte kunna ge någon ny information har varit utmanande och frustrerande. Men samtidigt är vi stolta över det förtroende vi sett från våra kunder i den mängd frågor vi fått, inom vitt skilda områden. Och behovet av information är fortsatt stort.

Två år in – och pandemin är ännu inte över. Vi kommer att få leva med effekterna på de globala logistikkedjorna under en lång tid framöver. De ackumulerade effekterna av pandemin, Ever Givens grundstötning och fortsatta nedstängningar har resulterat i en höjd frustrationsnivå hos de flesta. Det finns en del som vi säkert skulle gjort annorlunda. Men, som vi brukar se det, när det är utmanade tider lär vi oss desto mer och vi utvecklas hela tiden utifrån de insikter vi får.

 

3 nycklar till att möta framtidens utmaningar

Det vi tar med oss från de här två åren är framför allt tre saker. Det är egenskaper som vi vill dela med oss av, eftersom vi haft stor nytta av dem under pandemin. Och vi tror att de här tre egenskaperna är nycklar som också lägger grunden till en värdeskapande logistik efter covid.

1. Långsiktighet

Långsiktighet lönar sig. Vi är övertygade om att de aktörer som har ett längre perspektiv i sitt handlade kommer att stå som vinnare efter covid. På en osäker marknad kommer långsiktighet att belönas i affärsuppgörelser, helt enkelt eftersom de som har blicken på det långsiktiga målet står bättre rustade inför tillfälliga nedgångar.

2. Scenarioplanering

Hand i hand med långsiktighet går en ökad riskmedvetenhet. Det är nu uppenbart att vi behöver arbeta med scenarioplanering och kalkylera risk i en större omfattning än vi gjort tidigare. Det gäller för alla aktörer i försörjningskedjan där även banker och kreditinstitut behöver värdera ökad kapitalbindning hos varuägare i form av förseningar och ökade volymer av varor i lager på ett nytt sätt.

3. Transparens

Den sista egenskapen är transparens. Som speditör är information en stor del av vår kärnverksamhet. Ju mer vi vet om våra kunders behov (och deras kunders behov) desto bättre och mer kan vi bidra med. När vi vet de verkliga behoven i hela kedjan – när vi får hela bilden – kan vi lösa våra kunders logistiska utmaningar på ett bättre sätt. En ökad transparens har blivit nödvändig under pandemin och lägger grunden till värdeskapande samarbeten även framåt.

Starka samarbeten gör skillnaden

Till sist är vi otroligt glada över våra långa och starka samarbeten, många av vilka har fördjupats och stärkts under pandemin. Det har gjort oss övertygade om att vi tillsammans med leverantörer och kunder, trots alla utmaningar, kan skapa konkurrenskraftiga och värdeskapande logistikkedjor i de nya förutsättningar som gäller efter covid.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa en värdekedja som gör dig bättre rustad för framtiden.

 

Om företaget

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.

En av våra mest uppskattade lösningar är COS – C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar – oavsett transportslag.

Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid.

Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag?
Kontaktperson
molly.samuelsson@cland.se
Växel
033 340 12 00

Webbplats: https://www.cland.se