Ellos svar efter anklagelserna om lagbrott i kassan: Det gäller inte oss

Vad är en “betaltjänstleverantör”?

Ellos marknadsföring strider mot reglerna. Det hävdade Konsumentverket efter att ha tagit del av hur upplägget ser ut i e-handlarens kassa. Ellos hade nämligen lyft fram betalsätt som innebar att kunden betalar på kredit, vilket går emot den så kallade kassalagen för e-handel. Enligt den måste alternativ som innebär direktbetalning ligga överst i kassan om det finns ett sådant alternativ och det gör det hos Ellos, som utöver faktura och avbetalning erbjuder betalning med kort. Kreditalternativen får inte heller vara förifyllda.

För ett par veckor sedan skickade myndigheten ett brev till e-handlaren för att framföra sin kritik. I brevet framgick det att det kunde bli aktuellt med rättsliga åtgärder.

Annons

LÄS ÄVEN: Satte faktura först - nu anklagas Ellos för brott mot kassalagen

Men först skulle Ellos få en chans att yttra sig i ärendet, och det har man nu gjort. I ett brev till Konsumentverket som Ehandel tagit del av lyfter företaget fram att de - Ellos och Jotex - inte anser att de påverkas av den aktuella lagstiftningen. Anledningen? De är inte en betaltjänstleverantör i den bemärkelsen som lagen avser, menar de.

Konsumentverket tydliggör att det är betaltjänstleverantörer som omfattas av bestämmelsen eftersom de tillhandahåller betaltjänsterna, och att utgångspunkten bör vara att det är betaltjänstleverantörer som är skyldiga att presentera sina tjänster på ett visst sätt, och att detta gäller oavsett vem som står bakom e-handelsplattformen, skriver Ellos Group.

Det är också Bolagens uppfattning (i linje med vad Konsumentverket gör gällande i sitt brev) att det är betaltjänstleverantörer som ansvarar för att efterleva de krav som ställs i LBT (lagen om betaltjänster, reds. anmärkning).

"Inte ansvariga"

Så långt är alltså parterna överens. Men när det kommer till vad som avses med en betaltjänstleverantör går åsikterna isär.

Bolagen ifrågasätter inte att betaltjänstleverantörer har skyldigheter enligt LBT. Bolagen anser dock inte att Bolagen omfattas av definitionen av ”betaltjänstleverantör” i 1 kap. 3 § LBT, och därmed är Bolagen inte ansvariga för det fall att den berörda presentationen av betaltjänster strider mot LBT.

Redan när kassalagen först presenterades var det en del som reagerade på vem som skulle ansvara för att det blev rätt i kassan. Så som lagen är formulerad är det inte e-handlaren som ska se till att det blir rätt, utan de betaltjänstleverantörer som ingår i den. Kanske inte någon direkt utmaning i de fall där en och samma aktör ansvarar för hela kassan, men kanske lite svårare när e-handlaren sätter ihop sin egen checkout.

LÄS ÄVEN: "Onödig detaljreglering" - första tiden med nya lagen

Annons

I Ellos kassa finns i dag alternativen delbetalning, faktura och kortbetalning. Alternativen delbetalning och faktura tillhandahålls av Ellos själva, medan Mastercard och Visa har tagit e-handlarens plats i alternativet för kortbetalning.

Vid en första anblick skulle man alltså kunna tolka det som att Ellos är ansvariga för att placera sina egna alternativ längre ner, vilket inte har gjorts. Och det är inte heller deras ansvar att göra det, är alltså det e-handlaren nu framför.

"Kommer att bistå på alla sätt vi kan"

Så vad avses med begreppet “betaltjänstleverantörer”? I lagen om betaltjänster framgår det att det bland annat handlar om kreditinstitut, betalningsinstitut, banker och myndigheter. Om Ellos Group kan anses omfattas av lagen är alltså något oklart. Nu har Ellos bett Konsumentverket att klargöra på vilket sätt överträdelsen har skett, om myndigheten fortfarande skulle anse att e-handlaren har gjort fel.

Enligt Konsumentverket är det i dagsläget för tidigt att säga hur man kommer att gå vidare med ärendet.

Ellos yttrande inkom i fredags eftermiddag så nu får vi gå igenom yttrandet för att sedan bedöma hur vi ska gå vidare med ärendet, skriver Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket.

Även Ellos Group är fåordiga när vi ber om en kommentar.

Vi har skickat in vårt svar till Konsumentverket och kommer bistå dem på alla sätt vi kan. Vår utgångspunkt är alltid att värna om våra kunder och agera enligt tillämpliga lagar och regler, skriver Johan Stigson, CFO.

Info: Lag (2010:751) om betaltjänster, 1 kap 3§

Med betaltjänstleverantörer avses i denna lag följande tillhandahållare av betaltjänster:

1. kreditinstitut,
2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillståndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
3. betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §,
4. statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,
5. utländska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES, som motsvarar dem i 1-4 med undantag för sådana fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt nationella bestämmelser som genomför betaltjänstdirektivet,
6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,
7. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att tillhandahålla betaltjänster,
8. filialer till utländska kreditinstitut från länder utanför EES, och
9. filialer till institut för elektroniska pengar från länder utanför EES. Lag (2018:175).

Källa: Riksdagen.se

Annons