Fraktbolagen talar ut: Kommer framtiden att vara helt eldriven?

"Det här är väldigt komplexa frågor".

Miljövänliga leveranser är det alla strävar efter. Många fraktbolag har sedan långt tillbaka börjat ställa om sina flottor till mer miljövänliga drivmedel och fordon. Vi på Ehandel har dock märkt av ett extra stort intresse för just eldrivna leveransmetoder. Kanske är det elektrifieringen av världens personbilar som ligger bakom detta, men oavsett vad så är intresset stort när vi skriver om nya elektrifierade leveransfordon av olika slag.

Allt behöver dock inte vara eldrivet för att vara miljövänligt utan fraktbolagen jobbar förstås på flera fronter samtidigt, med bland annat alternativa bränslen som dieselersättaren HVO100.

Annons

Vi tänkte dock att det var dags att göra ett nedslag i elen specifikt och ta reda på hur det ser ut där ute i fraktlandskapet när det kommer till elfordon. Vi vände oss till en rad fraktbolag för att få en inblick i hur deras elflotta ser ut och vilka planer de har för framtiden när det kommer till elfordon. Vi har fått svar av Budbee, Best Transport, Bring, PostNord, Airmee, Instabox och DHL. Den sistnämnda har nyligen även börjat elektrifiera sin flotta av flygplan.

Budbee var snabbast att svara och vi började med att fråga alla fraktbolag hur stor del av deras flotta som är renodlat eldriven. Detta säger ju dock inte hur miljövänliga fraktbolagen är men vi vill som sagt få en bild av elfordonens plats bland e-handelsleveranserna.

I Sverige är idag 12 procent av flottan vi använder för leverans, från terminal till hem eller box, eldriven. Den eldrivna flottan hos våra åkerier består både av elbilar och elcyklar, elcyklarna drivs dock även delvis av muskelkraft, svarar Budbees VP of Communication, Ann Sonne.

Best Transport och Bring fyller i:

Elbilarna utgör idag 5 till 7 procent av Bests hemleveransflotta. Det fluktuerar något beroende på om vi tar in fordon från dagdriften. I enlighet med vår drivmedelsplan ställer vi krav på att samtliga nya fordon i de mindre fordonsklasserna ska drivas på el eller biogas, vilket gör att andelen elbilar stadigt ökar, svarar Bests marknadsansvariga Hanna Radoncic.

Cirka tio procent av våra distributionsbilar i Sverige är idag elbilar. Alla lätta hemleveranser i Stockholm levereras med el, svarar Brings presschef Matilda Adelborg.

Trots PostNords storlek så flexar bolaget med en ganska stor andel eldrivet på den svenska marknaden.

Vi har ungefär 22 procent eldrivna fordon i vår svenska flotta, inte inräknat elcyklar. De flesta av dessa används i vår distribution, det vill säga det som kallas ”last-mile”, svarar PostNords pressansvariga, Maria Ibsén.

Annons

“100 procent eldrivna i vissa svenska städer”

Airmee äger inte sina egna fordon utan ingår partnerskap med olika åkerier. Fraktbolaget har dock koll på vad dessa kör med för typ av fordon.

På last mile levererar vi idag 40 procent av alla paket med helt eldrivna fordon, en blandning av elbilar och elcyklar. Andelen emissionsfria leveranser inom vårt nätverk ökar snabbt i takt med att vi introducerar fler eldrivna fordon till vår flotta - redan idag är vi 100 procent eldrivna i vissa svenska städer. Vi har till en början prioriterat att få in så mycket el som möjligt i täta innerstadsområden där vi även kan hjälpa till med att minska skadliga partikelnivåer, säger Airmes vd Julian Lee.

Instabox delar inte någon exakt siffra när det kommer till eldrivet, men satsar uppenbart på området.

Vi har framgångsrikt testat elbilar och vi ser dem som ett bra alternativ i delar av vår verksamhet. Därför har vi nu gjort stora investeringar inom eldrivna fordon och köpt in ett stort antal elbilar som inom kort kommer att utgöra en väsentlig del av vår flotta, säger Instabox hållbarhetsansvariga Leilei Tong.

DHL, som alltså uppmärksammats för sina elflygplan nyligen, ger oss deras globala siffra.

År 2020 så var 18 procent av fordonsflottan elektrifierad på global nivå och vi kommer inom Deutsche Post DHL-koncernen elektrifiera minst 60 procent till 2030, svarar DHL:s marknadschef Ann Berglund.

DHL erkänner samtidigt att majoriteten av deras fordonsflotta drivs av fossila bränslen idag. Fraktbolaget planerar dock att spendera 7 miljarder euro, fram till 2030, på att minska detta och där anses elfordon vara vara en stor del av lösningen.

“Prisutvecklingen oroar”

I det stora hela så verkar det vara de mindre fraktbolagen som lyckats ställa om helt till fossilfria bränslen, medan de större fortfarande kör en del på diesel. Och det verkar vara bränslet HVO100 och biogas som möjliggör fossilfri drift.

Best Transport pekar dock på flera osäkerheter kring dessa alternativ, inklusive el.

För oss som last mile-aktör är utbudet av el- och biogasfordon samt den korta körsträcka som fordonen kan gå på en laddning en uppenbar utmaning. Därtill behöver vi en effektiv och geografiskt täckande laddinfrastruktur med tillgång till förnybar el på plats. Osäkerheten kring den framtida tillgången på bränslet HVO100 samt dess prisutveckling oroar, säger Hanna Radoncic på Best, och tillägger:

Sist, men inte minst, påverkas hela transportbranschen av statens velande i frågor och beslut rörande vad som anses vara miljövänligt. Det skapar idag en stor osäkerhet kring vilka investeringar som ska eller bör göras.

På frågan vad som påverkar valen av drivmedel för fordon svarar Airmee följande:

Det främsta argumentet är vilken klimatpåverkan som bränslet har. Vi är fast beslutna om att investera i den modernaste tekniken som finns tillgänglig på marknaden för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, säger Julian Lee på Airmee.

PostNord och Bring är mer pragmatiska.

Det som påverkar främst är hur väl fordonet kan fungera i verksamheten, det vill säga hur långt det kan gå, hur stor lastvolym och lastvikt det har, samt hur stor merkostnaden blir för fordonet, eller för ett förnybart drivmedel, säger Matilda Adelborg på Bring.

I första hand ska fordonet vara trafiksäkert och anpassat för den uppgift som det ska utföra. Därefter sker ett fordonsval i enlighet med upphandlingskrav och interna krav och riktlinjer om att välja förnybar energi där så är möjligt, säger Maria Ibsén å PostNord.

Vi frågade även fraktbolagen om de får subventioner från staten när det kommer till eldrivet. Denna fråga kan ha varit lite för ospecifik då det framkommer att det förstås finns många olika delar i en elektrisk flotta som kan subventioneras.

“Bidrag är jätteviktiga“

PostNord, Budbee och Best Transport svarade dock nej på frågan om subventioner. Bring går lite djupare i frågan.

Det finns lite olika bidrag att söka från staten för olika fordon och laddinfrastruktur. För tunga bilar kan man få något som heter Klimatpremie, och får då en del av merkostnaden jämfört med en dieselbil betald. Lätta lastbilar går in under Bonus Malus och där ligger bidraget idag på 70 000 kronor per bil, säger Matilda Adelborg från Bring och tillägger:

För laddinfrastruktur kan man få bidrag dels från ”ladda bilen”-bidraget och kan då få upp till 50 procent av kostnaden men max 15 000 kronor per laddpunkt. För lite större laddinfrastrukturinvesteringar kan man söka bidrag via Klimatklivet. Den här typen av bidrag är jätteviktiga i resan mot att bli helt gröna.

DHL verkar också vara i ansökartagen när det kommer till infrastrukturen.

Vi har sökt bidrag för våra solceller, för laddinfrastrukturen och kommer söka för elbilarna framöver. Allt enligt gällande riktlinjer, säger Ann Berglund från DHL.

En viktigare fråga kan dock vara hur man faktiskt säkerställer att elflottan drivs miljövänligt. Om elen man laddar med drivs av kolkraft så är det förstås inte speciellt fossilfritt.

“Inte enbart fokus på elfordon”

De flesta bolag säkerställer förstås att laddningen vid deras egna lokaler sker med förnybar energi. Best Transport är en av dessa men de erkänner samtidigt att frågan är mer komplex.

Vi har säkerställt att laddning vid våra lokaler och terminaler sker med förnybar energi. Däremot är det idag svårt att ha kontroll över ursprunget för den el som fordonen laddas med ute på stan eller hemma hos åkeriägaren, säger Hanna Radoncic från Best och fortsätter:

Eftersom den nordiska elmixen till 55 procent består av fossila bränslen finns det en risk att ett fordon som laddas ute på stan delvis drivs med el från kolkraft. Detta, tillsammans med osäkerheten kring batteriernas påverkan på miljön, är en av anledningarna till att vår drivmedelsplan inte enbart fokuserar på elfordon.

Airmee instämmer i svårigheterna som finns.

Våra elbilar blir inte grönare än vad elen som driver dem är, det är vi fullt medvetna om. Satsningen på en ökad elektrifierad fordonsflotta är vårt sätt att bidra till den stora klimatutmaningen, vi vet att den redan idag har en god effekt men att det men att det krävs ytterligare ansträngning för att nå hela vägen fram, säger Julian Lee från Airmee och tillägger:

Idag har våra åkerier olika lösningar för hur de förser sina fordon med den laddning som krävs. Vi följer noga utvecklingen av ny teknik och hur Sverige samt andra länder arbetar för att gynna grön elproduktion. Det kommer krävas stora ansträngningar från näringslivet, elproducenter, elbolag tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap för att långsiktigt säkerställa att det finns en god tillgång till förnybar elektricitet som samhället kan ta del av.

De flesta fraktbolag meddelar att de förstås köper grön förnybar el i den utsträckningen de har kontroll över laddningen. Flera bidrar även själva till eltillverkningen med hjälp av till exempel solceller.

Det här är väldigt komplexa frågor och det är viktigt att se till helheten för att säkerställa att åtgärder som vidtas faktiskt har en nettopositiv effekt. El har många fördelar men också en del utmaningar: produktionsmetod är en; lagring en annan och batterikomponenter en tredje. Vi investerar i egna solcellsparker i anslutning till våra terminaler vilket gör att vi kan säkerställa att en stor del av den el vi behöver kommer från hållbara källor. I Sverige har vi ju också förmånen att ha tillgång till relativt ren el via det allmänna elnätet, säger Ann Sonne från Budbee.

Sist men inte minst så ville vi förstås veta hur fraktbolagen ser på eldrivet när det kommer till framtiden. Är vi på väg mot en helt elektrifierad fordonsflotta eller är det en kombination som gäller även framöver. Budbee verkar luta åt att elen kommer att ta över.

Idag är det en kombination av el och HVO100, andelen el kommer att växa i takt med teknik- och inftrastrukturutvecklingen och det är rimligt att anta att vi en dag längre fram i tiden kan ha en helt eldriven flotta, säger Ann Sonne från Budbee.

“Även av hälsoskäl”

Bring som förstås är lite större verkar samtidigt se en mixad framtid.

Vi tror att eldrivet kommer ha en stor plats, kanske framför allt i städer där man inte behöver köra så långa sträckor och där det finns en efterfrågan på utsläppsfria alternativ, även av hälsoskäl. Men vi ser också att för att vi ska kunna nå våra miljömål här på Bring och även nationellt i Sverige, så kommer vi att behöva använda alla typer av förnybara drivmedel, säger Matilda Adelborg från Bring.

Intressant är dock att PostNord, som också har en stor flotta att tänka på, faktiskt ser framför sig att även tunga transporter över längre avstånd blir elektrifierade inom en inte alltför lång framtid.

För lättare transporter i tätbebyggda områden är en omställning till el redan praxis. För tyngre eller tunga transporter, eller för transporter där tillgången till infrastruktur eller räckvidd sätter hinder behöver förnybara drivmedel användas. För tunga, långa transporter ser vi elektrifiering i stor skala tidigast efter 2025. Under tiden behöver vi för tunga, långa transporter säkra tillgång till hållbart producerade biodrivmedel. Vi testar och utvärderar kontinuerligt tunga fordon med batteridrift för att göra en bedömning av när det är läge att skala upp satsningarna även på den tyngre sidan, säger Maria Ibsén från PostNord.

Den största utmaningen ligger uppenbarligen bland de tunga transporterna.

Flera påpekar samtidigt hur utvecklingen går snabbt framåt vilket gör det svårt att sia om framtiden. Man vill ju inte heller gå över enbart till el om detta inte är det mest hållbara alternativet, när det kommer till det större perspektivet.

Vår affärsmodell ska säkerställa att samtliga hållbarhetsdimensionerna (social, miljö och ekonomisk) drar nytta av våra insatser och investeringar. Därför innehåller vår drivmedelsplan flera olika fossilfria drivmedel, säger Hanna Radoncic från Best.

Vi är i ständig dialog med biltillverkare och andra aktörer och just nu tror vi att en kombination av olika hållbara drivmedel är det som kommer att vara mest hållbart inom en överskådlig framtid, säger Leilei Tong från Instabox.

Där vi står idag så tror vi att en helt eldriven flotta bestående av olika fordonstyper är det mest troliga alternativen - skåpbilar, elcyklar och andra typer av fordon. Tyvärr finns inte tekniken för att elektrifiera alla delar av vår leveranskedja tillgänglig idag men vi deltar i flera spännande initiativ för att driva på utvecklingen, säger Julian Lee från Airmee.

Annons