Ehandel.se granskar: Ny lag stoppar all tobak på nätet?

Kan få ödesdigra konsekvenser för nätets tobakshandlare om förslaget blir verklighet.

I resten av Sverige är det tyst, men sedan några veckor tillbaka upprörs många av nätets tobaksförsäljare av en ny lagrådsremiss, som kan komma att utmynna i en ny tobakslag. Om regeringen får som den vill kommer den lagen i så fall att ersätta både den gamla tobakslagen från 1993 och lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare från 2017. Vi bestämde oss för att titta närmare på det hela.

En lagrådsremiss är detsamma som ett utkast till en ny lag, men trots att processen ännu är i sin linda, så har beskedet om den tänkta lagen redan skapat rabalder i e-handelssverige. Orsakerna är flera. Bland annat framgår det av utkastet till den nya lagen att de e-handlare som säljer tobaksprodukter på nätet, i så fall inte kommer att omfattas av samma marknadsföringsregler som fysiska tobakshandlare.

Annons

Dessutom föreslås alla försäljare av tobaksprodukter tvingas ansöka om ett tillstånd för att få fortsätta att verka, vilket vissa e-handlare befarar kan leda till att många nätbaserade tobaksbutiker i praktiken förbjuds. Redan idag finns ett tillståndssystem, men det kan alltså nu bytas ut mot ett nytt, som många e-handlare befarar kommer att äventyra deras verksamhet.

"Vi tror och hoppas att det stoppas"

En e-handlare, Snusbolaget.se, har nu tagit saken i egna händer och börjat driva kampanj för att stoppa lagen.

- Vi startade kampanjen "Rädda Snuset" för att uppmärksamma riksdagens ledamöter på regeringens trixande, innan det går till beslut i riksdagen. Vi både tror och hoppas att dessa delar stoppas, så att snusare kan få se produkterna och ta del av produktinformationen innan de beställer, oavsett var i Sverige de bor, skriver Snusbolagets medgrundare Henrik Nordström till Ehandel.se.

Han menar att lagen skulle skapa "en allvarligt konkurrenssnedvridande situation för onlinebutiker jämfört med fysiska butiker".

- Problemet med regeringens förslag är att det diskriminerar onlinebutiker, något som jag aldrig hört talas om tidigare. Plötsligt, får våra konkurrenter i fysiska butiker oerhörda konkurrensfördelar. Anledningen är att regeringen menar att en onlinebutik inte är ett "försäljningsställe". Vi har inte lyckats hitta någon logisk anledning till varför. Får regeringen igenom sitt förslag blir Sverige ett rättsosäkert land att bedriva onlinehandel i. Går regeringens förslag igenom öppnar man upp för att fler branscher kan stå på tur, där onlinehandeln får lagstadgade konkurrensnackdelar jämfört med fysiska butiker, fortsätter Henrik Nordström. 

"Som huvudregel marknadsförbud"

Det som Nordström kallar för konkurrensnackdelar, består bland annat i att lagrådsremissen alltså föreslår ett så kallat marknadsföringsförbud för tobak som säljs på nätet. Detta är redan idag huvudregeln, men nu vill regeringenatt generösare marknadsföringsregler ska gälla i den fysiska handeln än på nätet. I lagrådsremissen pratar man nämligen om "försäljningsställen", vilket alltså endast avser fysiska butiker. När det gäller näthandel pratar man istället i termer av "distansförsäljning".

- Vid distansförsäljning, vilken inbegriper försäljning via Internet, gäller enligt utredningen som huvudregel marknadsföringsförbud, sammanfattar regeringen.

På snusföretaget Swedish Match reagerar man på att regeringen i frågan om marknadsföring, drar alla tobaksprodukter över en kam.

Annons

- Generellt anser vi att lagrådsremissen inte gör tillräcklig åtskillnad mellan cigaretter och snus. Det kan inte anses proportionellt att utgå ifrån cigaretternas skadeverkningar för att motivera ytterligare regleringar på snus, skriver Swedish Match presschef Carl Danielsson.

LÄS ÄVEN: Swedish Match sprider snuset - öppnar e-handel i Schweiz

"Nio heltidsanställda kan bli arbetslösa"

Och på Snusbolaget menar man att det handlar om total censur av deras produkter.

- Regeringens förslag skulle innebära en total censur för snusförpackningar i vår onlinebutik, till alla kunders nackdel. Vi skulle inte längre få visa någon information om produkter över huvud taget. Ingen bild på hur förpackningen ser ut, vad den smakar, hur mycket nikotin den innehåller, innehållsförteckning. Allt skulle försvinna, endast en prislista skulle få finnas kvar,  menar Henrik Nordström.

En e-handlare befarar att de ska tvungas att säga upp alla sina anställda, om regeln om tillstånd skulle innebära att e-handlarna inte tillåts att fortsätta sälja tobaksprodukter.

- Om det skulle resultera i att all försäljning förbjuds online, då kommer det att påverka vår verksamhet otroligt mycket. Vi är nio heltidsanställda som jobbar med webbförsäljning och det innebär att nio personer kommer att bli arbetslösa, skriver Adam Sayf, e-handelschef på Nettotobak. 

LÄS ÄVEN: Ny teknik gav tobak på nätet en rejäl skjuts i mobilen 

Folkhälsomyndigheten skeptiska

Enligt lagrådsremissen föreslås alltså alla tobaksförsäljare, fysiska som nätbaserade, att tvingas ansöka om ett särskilt tillstånd hos Folkhälsomyndigheten. Detta ska enligt regeringens önskemål även gälla alla utländska företag som vill sälja tobaksprodukter i Sverige.

Men Folkhälsomyndigheten - som alltså föreslås stå för administrationen av de nya tillstånden - är skeptiska till förslaget - i synnerhet när det gäller utländska försäljare.

- Folkhälsomyndigheten anför att det finns påtagliga svårigheter med att utöva tillsyn över regelefterlevnaden vid gränsöverskridande distansförsäljning, står det i lagrådsremissen.

Oklarheter om nättobakens framtid

Och e-handlarnas oro för att deras nätbutiker kan tvingas stänga om lagen går igenom, förefaller inte vara helt obefogad. Folkhälsomyndigheten påpekar nämligen att det är oklart huruvida näthandlare ens kommer att kunna beviljas några tillstånd av den typ som föreslås.

- Det saknas klargörande regler kring vilken typ av distanshandel, inhemsk eller gränsöverskridande, som kan ges tillstånd enligt lagen. För den verksamhet som möjligen inte uppfyller förutsättningar för tillstånd, men som kan antas vara tillåten, ges inte någon klarhet kring hur den typen av verksamhet ska kunna bedrivas i enlighet med tobaksproduktdirektivets regler, sammanfattas myndighetens uppfattning.

Men om lagen de facto blir verklighet är alltså ännu långt ifrån säkert. Nu ska Lagrådet utreda om förslaget strider mot någon befintlig lag och därefter ska regeringen bearbeta förslaget och lämna det som en proposition till riksdagen. 

Lagrådsremissen kommer sedan att lämnas över av regeringen till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon befintlig lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Senare i vår väntas socialutskottet vara klara med sin beredning av ärendet och därefter ska frågan debatteras i riksdagen, varefter ett beslut kan fattas.

"Blir säkrare för kunderna"

Flera e-handlare som säljer tobaksprodukter och e-cigaretter på nätet menar dock att om ett tillstånd krävs för att bedriva verksamheten, så är det bara för dem att anpassa sig till verkligheten. Några e-handlare är även generellt positiva till en ökad reglering av tobaksprodukter.

- I allmänhet så är vi för en reglering av dessa produkter, då det blir säkrare produkter och tryggare för kunderna. Sedan finns det givetvis små detaljer i regleringen som man kan tycka känns lite överdrivna. Men då vi har ansträngt oss en längre tid för att göra rätt så kommer detta att vara bra för vår verksamhet, särskilt då många mindre webbutiker kanske inte orkar fortsätta, skriver Brian Nielsen, Swecig. 

Det är dock inget som Henrik Nordström på Snusbolaget håller med om. 

Finns det något som skulle vara bra med lagen?

- Nej. Inte ens regeringen har i sitt lagförslag till lagrådet lyckats beskriva vilka eventuella fördelar förslaget skulle kunna tänkas ha, skriver han till redaktionen.

Uppföljningen: Regeringen vill tillåta tobak i e-handeln

Annons