E-handlarna slår tillbaka efter stämningen: ”Inte proportionerligt”

Anmäler myndigheten.

För några veckor sedan kunde vi berätta att både Snusbolaget och EcoSwe, som driver nätbutiken Ecocig.se, har anmälts till Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen. Stämningen rör både hur företagens marknadsföring sett ut och, i Snusbolagets fall, att KO menar att en nätbutik över huvud taget inte lämpar sig för att sälja tobaksprodukter.

Stämningen har fått e-handlarna att reagera. Snusbolaget tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att en myndighet väljer att driva det här ärendet, med tanke på att ny lagstiftning är på gång på området. KO å sin sida menar att de måste låta en domstol reda ut vad som gäller i väntan på att den nya lagstiftningen ska komma på plats.

Annons

LÄS ÄVEN: E-handlare i protest mot stämning: “Ytterst aggressivt”

"Förhindras agera på lagenligt sätt"

Nu står det klart att e-handlarna knappast tänker sitta tysta och vänta på att Patent- och marknadsdomstolen ska ta ärendet vidare. Både Snusbolaget och EcoSwe har valt att JO-anmäla Konsumentverket och dess generaldirektör samt konsumentombudsman Cecilia Thisell. Justititieombudsmannen, JO, är den man vänder sig till när man känner sig felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet.

EcoSwe tar i sin anmälan upp en rad synpunkter på hur Konsumentverket hanterar sina ärenden, samt på att man upplever en brist på insyn i myndighetens agerande. E-handlaren vänder sig också mot att KO - åtminstone enligt e-handlarnas sätt att se på saken - sedan en tid tillbaka har ägnat sig åt att driva opinion i frågan om tobaksförsäljning på nätet.

Konsumentverkets första förslag till uppdaterade allmänna råd om marknadsföring av tobak till konsument som publicerades under våren 2019, speglade ett lagförslag från regeringen som riksdagen i december 2018 hade underkänt. Ett viktigt skäl till att riksdagen inte ansåg sig kunna anta lagförslaget var att marknadsföringsreglerna ansågs diskriminera e-handeln i förhållande till fysiska butiker. När riksdagen underkände regeringens lagförslag avseende nya marknadsföringsregler, gav riksdagen samtidigt regeringen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag om marknadsföringsregler för tobaksprodukter, skriver EcoSwe i sin anmälan.

EcoSwe befarar att Konsumentverkets agerande ska få ödesdigra konsekvenser för enskilda företag. Detta eftersom myndighetens “allmänna råd” i praktiken kan tolkas som lagstiftning.

Konsumentverkets allmänna råd ger sken av att den svenska lagstiftningen är striktare än vad den faktiskt är. Detta leder till att flertalet marknadsaktörer förhindras att agera på ett helt lagenligt sätt, enbart på grund av att Konsumentverket, med oklart stöd, anser att ett visst agerande inte ska vara tillåtet.

"Finns inget behov av klarläggande"

I Snusbolagets anmälan förs liknande synpunkter fram. Företaget vänder sig dessutom mot att Konsumentverket i sin strävan efter att få en praxis att följa, väljer ut enskilda aktörer att ta till domstol. Snusbolaget menar att Riksdagen redan har klarlagt vad som ska gälla och att det därför inte finns något behov av att “klarlägga rättsläget”.

Snusbolaget tvingas nu att lägga tid och kostnader på att försvara sitt agerande, trots att Snusbolaget agerar i enlighet med de regler som riksdagen har uttalat ska gälla, skriver Snusbolaget, och fortsätter:

Annons

Det är inte proportionerligt att en enskild aktör ska behöva avsätta tid, kostnader och resurser för att hjälpa Konsumentverket att klarlägga rättsläget när det inte finns något behov av ett klarläggande. Riksdagen har redan klargjort vad som ska gälla till dess att ett nytt lagförslag presenteras och dessutom pågår en utredning som ska föreslå nya regler.

Ehandel har varit i kontakt med Konsumentverket, som avböjt att kommentera anmälningarna mot myndigheten.

Jag har stämt av med KO, och vi avvaktar Patent- och marknadsdomstolens avgörande och yttrar oss till JO om vi blir anmodade att göra det, skriver Christina Celsing, kommunikatör på Konsumentverket, i ett mejl till redaktionen.

Annons