Guide: Det händer vid konkurs – och så undviker du en

Svårare få till en rekonstruktion än tidigare.

Vi har sett en lång rad konkurser det senaste året. Inte minst i e-handelsbranschen. Prisökningar, höjda räntor och en orolig omvärld har drivit många e-handlare mot och ned för ruinens brant. Det är dock främst mindre e-handlare som har gått omkull.

Men vad kan man som e-handlare göra för att undvika konkurs? Om olyckan sedan ändå är framme: Vad händer när man försätts i rekonstruktion – eller ännu värre, konkurs. Hur ser gången ut?

Annons

Skatter och avgifter ligger bakom

Ehandel bestämde sig för att kontakta konkursförvaltaren och rekonstruktören Erik Hellström på Ackordscentralen i Stockholm, för att räta ut dessa frågetecken.

För att undvika konkurs är det viktigt att tidigt komma till insikt om bolagets ekonomiska problem och att man vidtar åtgärder i ett tidigt skede. Ju tidigare man kommer till insikt om de ekonomiska problem och orsakerna till dessa, ju större chans har man att åstadkomma en lyckad rekonstruktion, säger Erik Hellström till Ehandel och fortsätter:

Det som ofta är orsaken till en konkursansökan är att skatter och avgifter, som företrädare har personligt betalningsansvar för, förfaller till betalning. Om förutsättningarna för att kunna inleda en företagsrekonstruktion ska kunna utredas är det viktigt att detta arbete påbörjas i god tid. Kommer man till oss för sent så kan det försvåra planeringen inför en rekonstruktion och i många fall är då konkurs enda alternativet.

Så går en konkurs till

En konkurs går i huvudsak till enligt följande:

Allt börjar med att e-handlaren lämnar in en konkursansökan. Och när en konkursansökan lämnas in är den definitiv. Och beslutet om konkurs meddelas vanligtvis samma dag som ansökan inkommer.

Därefter förordnas en konkursförvaltare som har till uppdrag att realisera bolagets tillgångar, alltså att så snabbt möjligt sälja ut dessa och därefter dela ut tillgängliga medel enligt förmånsrättsordningen.

Rekonstruktion – att föredra

Det är vanligt att företaget har fått kredit från en bank som har säkerhet i lagret och kundfordringar i form av företagshypotek. De oprioriterade fordringsägarna inkluderar leverantörer, hyresvärdar och andra som inte har någon säkerhet. I många fall får oprioriterade fordringsägare därför liten eller ingen utdelning överhuvudtaget i en konkurs.

Därför är ofta en rekonstruktion att föredra för dessa borgenärer, då utfallet ofta blir bättre i en rekonstruktion. De prioriterade fordringsägarna är i regel banken och ibland revisorer och redovisningskonsulter, säger Erik Hellström och fortsätter:

Annons

Många tror felaktigt att Skatteverket är en prioriterad fordringsägare, men i verkligheten behandlas myndigheten som vilken annan leverantör som helst och har inte särskild förmånsrätt, betonar Erik Hellström.

Ny lag – färre rekonstruktioner

Nyligen infördes även en ny lag om företagsrekonstruktion, som ställer tuffare krav på företagare som vill rekonstruera sin verksamhet. Det har resulterat i färre rekonstruktioner, då kraven för att inleda en sådan har höjts.

Det är nu extra viktigt att tidigt komma till insikt om ens ekonomiska problem och att därför i ett tidigt skede ansöka om rekonstruktion. Verktygen i den nya lagen möjliggör uppsägning av ofördelaktiga avtal, såsom hyres- och leasingavtal, samt en minskning av av personalstyrkan under rekonstruktionen, förklarar Erik Hellström och tillägger:

Det är viktigt att tidigt påbörja förberedelserna inför en ansökan rekonstruktion och genomföra en förstudie för att utreda om bolaget klarar den operativa verksamheten under processen. Du ska kunna visa livskraft i rörelsen och också ha en plan för hur bolagets skulder efter en eventuell skulduppgörelse ska kunna regleras.

Inget generellt förbud

Det finns dock inget generellt förbud mot att driva ett bolag som är på obestånd, men personligt betalningsansvar för nya skulder kan aktualiseras liksom även straffrättsligt ansvar vid vissa typer av transaktioner, berättar Erik Hellström.

En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns anledning att anta att eget kapital understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet. Vid ansökan om rekonstruktion utser tingsrätten en rekonstruktör och omedelbara effekter av beslutet om rekonstruktion är bland annat att gamla skulder fryses får inte betalas under rekonstruktionen medan nya förpliktelser behöver betalas i förskott eller kontant.

Håll koll på lönegarantin

Den dagliga verksamhet fortsätter i princip som vanligt med konkursskydd, och en rekonstruktionsplan arbetas fram tillsammans med rekonstruktören. Under en rekonstruktion behåller styrelsen rådigheten över verksamheten.

Sedan finns det något som heter skulduppgörelse, som kan innebära att oprioriterade fordringsägare får en viss procent av sina fordringar betalda inom en överenskommen tidsram. Det kan också vara bra att hålla koll på det där med lönegarantin.

Under både konkurs och rekonstruktion finns möjlighet att få ersättning via den statliga lönegarantin, där staten betalar ut lönen under en begränsad tid. Då är det staten som betalar ut viss del av lönen under begränsad tid och begränsat belopp och det gäller både under rekonstruktion och konkurs.

Löntagaren får lön som är intjänad tre månader före rekonstruktionen eller konkursen och som inte är utbetald. Vid konkurs gäller uppsägningslön enligt LAS och vid rekonstruktion kan en uppsägningslön utbetalas genom lönegarantin en månad efter rekonstruktionsbeslutet och i vissa fall längre under förutsättning att arbetstagaren arbetsfrias. Och de lönerna omfattas då av skulduppgörelsen.

Vad är skillnaden mellan en konkurs och en likvidation?

Likvidation syftar till att lösa upp ett aktiebolag och kräver att det finns tillgångar i bolaget för att betala alla skulder och kostnader. Vid en konkurs räcker tillgångarna inte till för att täcka skulderna och kostnader med. En konkurs kan förvisso avslutas med överskott men det är inte vanligt att så sker.

Allt du behöver veta om konkurser (genererad av AI:t Copilot):

1. E-handelskonkurser: Många mindre e-handelsföretag har gått i konkurs på grund av prisökningar, höjda räntor och en osäker global situation.
2. Undvika konkurs: Tidig medvetenhet om ekonomiska problem och tidiga åtgärder är avgörande för att undvika konkurs och möjliggöra en framgångsrik rekonstruktion.
3. Konkursprocessen: En konkurs inleds med en ansökan, och beslutet är definitivt. En konkursförvaltare utses för att realisera tillgångar och fördela medel enligt förmånsrättsordningen.
4. Prioriterade vs oprioriterade fordringsägare: Banker och vissa tjänsteleverantörer är prioriterade fordringsägare, medan leverantörer och hyresvärdar ofta får liten eller ingen utdelning.
5. Skatteverkets ställning: Skatteverket har inte särskild förmånsrätt och behandlas som en vanlig leverantör.
6. Ny lag: En ny lag har införts som ställer högre krav på företagsrekonstruktion, vilket har lett till färre rekonstruktioner.
7. Rekonstruktionsverktyg: Den nya lagen tillåter uppsägning av ogynnsamma avtal och personalminskningar under rekonstruktion.
8. Personligt ansvar: Det finns inget förbud mot att driva ett bolag på obestånd, men personligt ansvar för nya skulder kan aktualiseras.
9. Lönegaranti: Under konkurs och rekonstruktion finns en statlig lönegaranti som täcker vissa löner under en begränsad tid.
10. Konkurs vs likvidation: Konkurs innebär att tillgångarna inte täcker skulderna, medan likvidation kräver att bolaget kan betala alla skulder och kostnader.

Annons