Stora brister avslöjas – efter jättens konkurs i Sverige: ”Inte möjligt”

"Kan inte uteslutas att obestånd förelegat tidigare".

I januari i år kunde vi berätta att bolaget bakom Victoria's Secrets butiker i Sverige, Amarla Retail AB, ansökt om konkurs. Samtliga butiker bommades igen för gott, efter en sedvanlig utförsäljning.

Bolaget, som ägts till 36 procent av Amarla Retail S.A, 18 procent av Amarla Retail Aps och 46 procent av Cersional Spain SL, hade dragits med illröda siffror år ut och år in. Värst var det 2019, då förlusten uppgick till hela -161 miljoner kronor, samtidigt som omsättningen klockade in på 56 miljoner.

Annons

Nu har vi tagit del av förvaltarberättelsen, som beskriver vad som låg bakom kedjans förfall. Eller som skulle ha gjort det. Istället avslöjas det att konkursboet inte kunnat komma åt delar av bokföringsunderlaget.

Såvitt det får förstås har bokföringen förts via affärssystemet Microsoft NAV. Till bokföringen hörande underlag har emellertid förvarats separat på en FTP-server i Grekland. Både affärssystemet, Microsoft NAV, samt tillhörande underlag på FTP-servern har och är såvitt känt alltjämt stationerade i Grekland. Sammanställningar och rapporter har kunnat läsas via en så kallad VPN-tunnel varigenom konkursboet erhållit access till Microsoft NAV, står det att läsa i förvaltarberättelsen.

Men sedan tar det stopp.

De tillhörande bokföringsunderlagen som sparats på en FTP-server i Grekland har konkursboet emellertid inte kunnat komma åt, vilket utgör en väsentlig brist. Av samma skäl har det inte varit möjligt att granska några underliggande bokföringsunderlag annat än vad som framgår av tillgängliga bankkontoutdrag. Det har därför inte varit möjligt att kontrollera och stämma av förändringarna på de balans- och resultatkonton som bolaget har använt. Bolagets senast upprättade och revisorsgranskade årsredovisning avser dessutom räkenskapsåret 2020.

I och med dessa brister har konkursförvaltaren inte kunnat följa bolagets löpande förlopp, ställning och resultat efter den 31 december 2020. Det saknas alltså väsentligt underlag för vad som skett mellan den 1 januari 2021 och konkurstillfället, som är den 11 januari 2023.

Då förbrukades aktiekapitalet

Vid en granskning av bolagets kontrollbalansräkning framkommer det dock att det registrerade aktiekapitalet var förbrukat redan februari 2022. Där var man skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning, men någon sådan syns inte till. Det enda man kan se är att aktiekapitalet inte återställts, utan var fortsatt förbrukat vid konkurstillfället.

Faktum är att revisorn flaggat för en väsentlig osäkerhetsfaktor för bolagets förmåga till fortsatt drift redan i samband med årsredovisningen för 2020. Bolaget har därefter, sedan årsskiftet 2020/2021 släpat med betalningar.

Konkursförvaltaren gör bedömningen att bolaget kommit på obestånd senast vid utgången av december 2022, men det kan ha skett innan dess.

Annons

Mot bakgrund av vad som redogjorts för beträffande skuldbilden i övrigt kan det emellertid inte uteslutas att ett anteciperat obestånd förelegat tidigare än så. Några säkra uttalanden i den delen är dock inte möjlig att göra mot bakgrund av ovan nämnda brister i det till boet överlämnade räkenskapsmaterialet.

Var beroende av tillskott

Så vad var det som slutligen fick skeppet att sjunka? Där är det svårt att ge några definitiva svar, då väsentliga delar av redovisningsmaterialet alltså saknas. Men någon form av överblicksbild får vi i alla fall.

Bolagets produkter har varit trendkänsliga och delvis säsongsbetonade vilket medfört att bolaget varit beroende av en kontinuerlig och snabb varuförsörjning för att matcha sin försäljning i förhållande till de löpande rörelsekostnaderna, står det i förvaltarberättelsen.

Men även pandemin ska ha varit något av en dödsstöt för bolaget, som redan innan kämpade mot förluster.

Bolaget har därtill som många andra påverkats negativt av utbrottet av Covid-19 och de restriktioner och rekommendationer om hemarbete och så vidare som följt därav. Till följd därav har bolaget från tid till annan såsom smittskyddsåtgärder därför fått hålla stängt.

En annan del ska vara den ökande konkurrensen både inom detaljhandeln i stort, men i synnerhet e-handeln. Intresset för varumärket har således påverkats negativt och försäljningen med det.

Amarla Retail AB har i och med detta varit helt beroende av ägarnas tillskott av kapital för att kunna fortsätta driften i Sverige. Detta trots att man även avvecklat olönsamma butiker, omförhandlat lokalhyror och tagit del av statliga stödåtgärder under pandemin. När det därefter stått klart att något ytterligare tillskott från aktieägarna inte kunnat påräknas och, såvitt uppfattats, franchiseavtalet med tillhörande generalagentur sagts upp, har det konstaterats att bolaget kommit på obestånd, står det i förvaltarberättelsen.

Annons