Helgfacit: Jättarnas ambitiösa klimatmål – så har det gått hittills

"Vill vara strikta mot oss själva".

Under årets tredje kvartal kunde PostNord konstatera att företaget hade minskat sitt klimatavtryck med 40 procent jämfört med 2009 års nivåer. I samma veva satte man upp ett nytt mål, nämligen att vara helt fossilfria år 2030 - både gällande de egna transporterna och sett till företagets underleverantörer.

LÄS ÄVEN: PostNords nya mål efter lyckade milstolpen: “Inte en färdig plan”

Annons

För ett par år sedan vände vi oss till branschen för att ta reda på hur det gick med arbetet för en mer klimatsmart frakt, eller snarare om en sådan ens var möjlig, och svaren vi fick var ganska nedslående. Det målades upp en bild av stora och komplicerade utmaningar som skulle ta sin lilla tid att lösa. Men nu verkar det alltså som att något är på väg hända.

LÄS ÄVEN: Den långa vägen till miljövänlig frakt

Men e-handelslogistiken består ju långt ifrån bara av PostNord. Vi har därför kontaktat en rad andra företag för att ta reda på hur långt de har kommit i sin hållbarhetsomställning och vilka utmaningar som fortfarande kvarstår.

"Sparsam körning och effektivare motorer"

Schenker har, precis som PostNord, kommit en bra bit på vägen sett till minskade utsläpp.

Vi har minskat våra utsläpp med 55 procent från vårt basår 2006, 52 procent om vi räknar mot basår 2010. Det innefattar alla inrikes landtransporter, både med egna och med våra samarbetsåkeriers fordon, säger Hanna Melander, Quality & Environmental Manager på Schenker AB.

Schenkers mål är att minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 och 100 procent till 2045.

Arbetet för att nå dessa mål går bra och vi ser att förutsättningarna för att ställa om ständigt förbättras. Vi arbetar för att öka andelen biodrivmedel, vi investerar i el-fordon, cyklar med mera. På lite sikt tittar vi även på lösningar såsom el-vägar och vätgas.

Liknande siffror får vi från DHL Freight, som sedan 2008 har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 45 procent per tonkilometer i det svenska inrikesnätverket, både egna fordon och underleverantörer inkluderade.

Annons

Den främsta orsaken till minskningen är ökad användning av fossilfria bränslen där vi i senaste mätningen låg på 42 procent. Andra bidragande faktorer till vår reduktion är sparsam körning och effektivare motorer, säger Johan Widman, General Management Chief of Staff Nordics & Baltics, på DHL Freight.

Vad har ni för mål på området framåt och hur ser ni på chanserna att nå dem?

Nästa milstolpe är att vi ska halvera våra utsläpp av växthusgaser per tonkilometer till 2025 vilket vi bedömer att vi kommer att nå. Till 2030 är vårt och Sveriges mål att nå en 70-procentig reduktion av klimatgaser jämfört med 2010. Sverige har också angett att hela samhället ska vara klimatneutralt 2045.

Vill utöka tågfrakten

Bring har sedan tidigare haft ett mål om att till 2020 minska koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med 2008 års nivåer. Det målet nåddes dock redan 2017 och nu siktar företaget på att nå målet 100 procent förnybar energi i både fordon och byggnader till 2025.

Klimatutmaningen berör oss alla, och vi som logistik- och leveransföretag är en del av problemet men likväl en viktig del av lösningen. Både för oss som företag men även för våra kunder, där vi genom att kunna erbjuda mer klimatsmarta lösningar, utgör en viktig del i deras hållbarhetsarbete, säger Gisela Björkgren, ansvarig för konsumentkommunikation på Bring.

2025-målet beskrivs av Bring som ambitiöst, men fullt möjligt att uppnå. Bara i år har man till exempel lyckats ställa om till 100 procent fossilfria hemleveranser och paketleveranser till ombud i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping - städer där företaget har en stor del av sin verksamhet.

Vårt nästa steg i vårt omställningsarbete är nu att se över vår linjetrafik och omställningstakten på de mindre orterna i Sverige. Tåg är även ett område vi önskar utforska mer av. Faktum är att vi som koncern idag är Nordens största kund av tågtransporter, så här har vi mycket lärdom och kunskap att kunna dra mer nytta av.

Utöver jättarna, som ofta har en ganska gedigen uppgift i att ställa om en hel logistikflotta, finns det förstås en rad mindre leveransuppstickare inom svensk e-handel. Vår kartläggning visar att de många gånger har haft ett ambitiöst hållbarhetsarbete redan från början.

Airmee berättar till exempel att alla företagets transporter beräknas vara fossilfria år 2021 och emissionsfria år 2022.

I hela Stockholm City levererar nu vi med emissionsfria fordon, det vill säga buller- och avgasfria fordon, och vi har femdubblat andelen fossilfria transporter på ett år, och fortsätter att ersätta fossila transporter med fossil- och emissionsfria transporter, förklarar Julian Lee, vd på Airmee.

"Kan uppstå ovanliga situationer"

Budbee meddelar att företaget drog igång tidigare i år med cirka 10 procent fossilfria leveranser, en siffra som nu har utökats till nästan 100 procent.

Vårt mål är att vara bäst i branschen kring storskalig fossilfri distribution. Ett första delmål är 100 procent fossilfria leveranser i Sverige. Chansen att nå detta ser väldigt god ut, 95-98 procent av leveranserna sker redan i dag fossilfritt och vi levererar till över 200 svenska städer, säger Simon Strindberg, CMO på Budbee.

Best Transport låter meddela att de ser omställningen till förnybara bränslen som huvudfokus i företagets miljöarbete. Precis som övriga företag vi har haft kontakt med gäller satsningarna både de egna fordonen och underleverantörernas. Hittills har man lyckats nå 100 procent förnybara drivmedel i ett 30-tal svenska städer, eller 275 svenska orter.

Det utgör i sin tur 74 procent av vår hemleveransverksamhet. Resterande 26 procent utförs av våra underleverantörer runt om i landet, varav 6 procent drivs med förnybara bränslen och 20 procent på diesel. De leveranser som inte sker med förnybara bränslen klimatkompenserar vi till 100 procent, säger Hanna Radoncic, marknadsansvarig på Best Transport.

Best Transports vision är att verksamheten ska ha uppnått 100 procent fossilfria leveranser år 2021, ett mål man har goda förhoppningar om att nå.

En viktig faktor för hållbara leveranser är även samlastning. Där har vi kommit mycket långt i vår ruttoptimering för att säkerställa att vi eliminerar onödiga transportsträckor och därmed minskar vår miljöpåverkan.

Från Instabox får vi beskedet att företaget i normala fall bara tankar fossilfritt bränsle och att företaget har egna bränslecisterner på sina terminaler för att säkerställa att detta ska fungera.

Det kan dock uppstå ovanliga situationer där en förare av någon anledning måste tanka och inte har tillgång till fossilfritt bränsle. Väldigt ovanligt men då det kan hända så vill vi vara tuffa mot oss själva och säga att vi inte kan lova att vi är 100 procent fossilfria ännu, dock är vi väldigt nära. Många andra aktörer hade påstått att de var helt fossilfria om de legat på samma nivå som oss men vi vill vara strikta mot oss själva gällande den definitionen, säger Alexis Priftis, vd på Instabox.

"Glesbygden är en större utmaning"

Instabox ambition är att vara ledande på området fossilfrihet, men väljer samtidigt att sätta ribban högre än så.

Att vara fossilfri är dock inte tillräckligt då även fossilfria bränslen påverkar klimatet, så vi fortsätter att jobba stenhårt med olika initiativ inom detta område och fortsätter givetvis klimatkompensera. Ett viktigt mål är att lyckas köra så få meter som möjligt per paket totalt, där ligger vår skåpsbaserade modell i framkant eftersom vi kan leverera många paket vid varje stopp till skillnad från till exempel hemleverans som är svårt att få klimatsmart. Även om man använder sig av elfordon så är det omtvistat hur miljövänliga dessa faktiskt är när man tar in hela värdekedjan i beräkningarna.

Early Bird, som tidigare hette Morgontidig Distribution, tar upp att de samdistribuerar paketleveranser med tidningsutkörning, vilket man menar effektiviserar e-handelslogistiken och på så sätt gör den mer hållbar. Dessutom körs leveranserna ut på nätterna då risken för köer och trängsel är minimal.

Vi bedömer att vi passerar 98 procent av samtliga hushåll varje natt, det betyder att vi även täcker glesbygden. Det är viktigt att bra frakttjänster inte bara finns tillgängliga för dem som bor i tätort där det redan finns butiker nära boendet. Glesbygden är också en större utmaning ur ett miljöperspektiv. Vi vet exempelvis att vi redan idag till minst 90 procent har fossilfri last-mile i urbana miljöer, men det är mer komplext att uppnå i mindre tätbebyggd geografi, säger Pelle Lönn, affärsansvarig på Early Bird.

Sett till konkreta siffror berättar Early Bird att företaget minskat sitt klimatavtryck med 15 procent mellan 2019 och 2020. Företaget har bland annat köpt in eldrivna fordon och ökat inköpet av drivmedlet HVO.

2019 är vårt basår och det år vi gjorde vår första kompletta klimatberäkning för hela vår logistikkedja.

Fossilfri eller klimatneutral?

Men trots framgångarna finns det förstås fortfarande hinder att ta sig över. Aktörerna vi har pratat med tar upp att det bland annat behövs bättre möjligheter för att ladda elbilar och säkrare och mer förutsägbar tillgång till fossilfria bränslen.

Utmaningarna för e-handelslogistik är desamma som för all logistik. Det finns olika typer av utmaningar. När det gäller biobränsle så är det tillgången på biobränsle och tankinfrastrukturen där det finns begränsningar. När det gäller el så handlar det mer om logistiska utmaningar kopplat till laddning, samt utmaningen att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande när priset på lastbilen är betydligt högre än en vanlig lastbil. Vi jobbar för fullt för att ta oss an dessa utmaningar och växlar över så fort som möjligt, säger Hanna Melander på Schenker.

Det är enklare att ställa om last-mile än de långväga transporterna. För last-mile kan man använda lokala lösningar och det är inom detta segment som vi kommit längst i vår elektrifiering. Samtidigt är det de långväga transporterna som orsakar störst utsläpp per sändning. Därför fokuserar vi framför allt på att ta fram fossilfria lösningar för de långväga transporterna. Det är här vi bedömer att vi gör mest nytta men också där det kan vara mer komplicerat. Fossilfria bränslen finns till exempel inte tillgängliga över hela landet. Vi efterlyser därför långsiktiga ekonomiska styrmedel och regelverk för våra fossilfria bränslen för att producenter och distributörer ska våga satsa, tillägger Johan Widman på DHL Freight.

Något annat som efterfrågas är att konsumenterna måste få en tydligare bild av vilka alternativ som finns så att de i sin tur kan göra hållbara val. Det är förstås inte helt lätt att ta till sig all information gällande begrepp som HVO, fossilfrihet, emissionsfri och så vidare. Instabox hade gärna sett en oberoende aktör som kan mäta och jämföra hur kilmatsmarta olika transportörer är på ett standardiserat sätt.

Det finns vissa som säger att de är fossilfria men som då inte räknar med upphämtningar och tunga lastbilar mellan terminaler och så vidare. All vår personal jobbar direkt för oss och vi äger våra egna terminaler och hela vår kedja och har därför full kontroll, men de aktörer som arbetar med underleverantörer såsom inhyrda åkerier har en stor utmaning i att kunna kontrollera att den delen av kedjan faktiskt är fossilfri. Utmaningen för branschen som helhet är kanske snarast att den till stor del består av större bolag som har svårt att ställa om tillräckligt snabbt. Men den riktiga utmaningen är inte hur man blir fossilfri, utan hur man går från fossilfri till att vara helt klimatneutral, eller åtminstone så nära som möjligt, säger Alexis Priftis.

Annons