Teknikmagasinets ägare i tvist med Skatteverket – vill förbjuda rekonstruktion

Kräver att rekonstruktören ska entledigas.

Teknikmagasinet försattes i konkurs i januari i år, efter att ha befunnit sig i rekonstruktion sedan 2019. Men två veckor senare köptes konkursboet av koncernen Ambia Trading Group, som även äger Digital Inn, för 41 miljoner kronor. Bolaget var säker på sin sak och meddelade att man nu kommer göra Teknikmagasinet till ett mer snabbfotat företag, och ta in mycket nya produkter, testa olika koncept och "ha en avslutsplan för det som inte fungerar".

LÄS ÄVEN: Teknikmagasinets nya ägare: ”Flera egna kanaler är en jättestyrka”

Annons

Men drygt åtta månader efter förvärvet hamnade Ambia Trading Group i rekonstruktion. Koncernen hade skulder på över 3,3 miljoner kronor till leverantörer samtidigt som man hade gått i borgen för dotterbolagen till ett belopp på 53,3 miljoner kronor.

Skuldbördan har blivit för stor för att man ska kunna mäkta med den, sa rekonstruktören Hans Liljeblad till Ehandel då.

LÄS ÄVEN: Räddade Teknikmagasinet – nu är nya ägarna i rekonstruktion

Nu rapporterar nyhetssajten Dagens Juridik att Skatteverket motsätter sig en fortsatt rekonstruktion av Ambia Trading Group. Myndigheten ifrågasätter Ambia Tradings förvärv av Digital Inn och Teknikmagasinet under ett borgenärssammanträde i Kalmar tingsrätt.

Skatteverket tycker att det är intressant "varför Ambia Trading valde att förvärva Digital Inn Holding AB när man hade vetskap om att det fanns ekonomiska svårigheter i bolaget".

Ambia såg potential i affären med Digital Inn, men dessvärre var svårigheterna i bolaget större än vad man var medveten om, svarar koncernens representant i tingsrätten.

Vidare förklarar representanten att Ambia hade, vid förvärvet av Teknikmagasinet den 20 februari 2020, hade gjort en engångsvinst på cirka 100 miljoner kronor och ansåg då vara väl rustade för att bli lönsamt år 2020.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat möjligheterna till att tjäna pengar på Teknikmagasinet men den delen av verksamheten har ändå gått med vinst under året. Teknikmagasinet är en sund verksamhet som bidragit till Ambias överlevnad och gett bolaget mer tid att få rätsida på problemen i andra delar av verksamheten, fortsatte representanten.

Annons

Enligt Skatteverket var Ambia Trading Groups förklaringar inte tillräckliga och därför motsätter myndigheten sig en fortsatt rekonstruktion.

Skälen för deras inställning är att ett bolag som förvärvat under ansträngd ekonomi inte är förenligt med idén om företagsrekonstruktion. Det är inte heller sannolikt att Skatteverket kommer att gå med på ett ackord framdeles eftersom det pågår ett mål hos förvaltningsrätten gällande ett överklagat skattebeslut.

Målet hos förvaltningsrätten handlar om mervärdesskattbedrägeri. Ambia Trading Group har begärt mervärdesskatt på drygt 700 000 kronor, vilket Skatteverket anser att koncernen inte har rätt till.

Om tingsrätten låter rekonstruktionen fortsätta kräver Skatteverket att rekonstruktören, advokat Hans Liljeblad, ska entledigas. Detta på grund av risk för jäv.

Hans Liljeblads advokatfirma Hellströms Advokatfirma KB har anlitats av Ambia Trading tidigare, menar Skatteverket.

Domstolen låter dock rekonstruktionen fortsätta, och Hans Liljeblad får även behålla uppdraget.

Omständigheten att Hellström Advokatbyrå KB:s tidigare förhållande till Ambia och bolagets dotterbolag i koncernen innan rekonstruktionen inleddes utgör tillräckliga skäl för att det kan råda tvekan om Hans Liljeblads objektivitet i rekonstruktionen. Det har inte framkommit några andra omständigheter som talar för att Hans Liljeblad är olämplig som rekonstruktör, konstaterar tingrätten.

Ambia Trading Groups betalningssvårigheter beror främst på förvärvet av Digital Inn under 2019 och den senare konkursen av bolaget som innebar en förlust av investerade medel. Vidare sammanfattar tingsrätten att koncernens likviditet bedömdes vara god när Teknikmagasinet förvärvades. Man hade en planerad nyemission, men på grund av Covid-19-pandemin blev bolaget tvingat till att avvakta vilket påverkade verksamheten negativt.

För att Ambia Trading ska kunna undvika konkurs bestämde man sig för att ansöka om företagsrekonstruktion. Hittills har koncernen förhandlat med Ambias större borgenärer som representerar 90 procent av bolagets skuldmassa, att skulderna och löpande finansiella kostnader kommer minska avsevärt.

Annons