Varning för sämre utdelning: ”Konsekvenser för samhällets totalförsvar”

Ser flera risker.

Hur ofta brev ska delas ut är en fråga som diskuterats flitigt de senaste åren. PostNord har länge missionerat för att få dela ut brev mer sällan, och sedan en tid tillbaka pågår försök med utdelning varannan dag på utvalda platser i landet.

LÄS ÄVEN: Här inleds PostNords nya utdelningsmodell

Annons

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, har regeringen föreslagit ändringar i postförordningen som innebär att vissa brev bara behöver delas ut inom fyra dagar. Myndigheten ställer sig dock skeptisk till förslaget och vill se en noggrannare utredning innan några ändringar görs.

På PTS ser vi att den framtida posttjänsten behöver anpassas så att den bättre möter användarnas behov och den digitaliserade omvärlden. Men det är också viktigt att undersöka konsekvenserna för de grupper som har ett större behov av posttjänster, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

"Kommer behöva ske anpassningar"

PTS håller dock med om att vissa förändringar kan vara på sin plats. Myndighetens egna siffror visar att brevvolymerna har halverats sedan år 2000.

Om den samhällsomfattande posttjänsten fortsatt ska vara självfinansierad kommer det behöva ske anpassningar till dagens behov. Men det är viktigt att dessa anpassningar sker där de gör mest nytta och att inte vissa användare drabbas på ett oproportionerligt sätt. Här tycker vi att man behöver göra en grundlig analys kring de negativa konsekvenser som förslaget kan innebära för användarna. Det kan till exempel handla om sämre förutsägbarhet för när ett brev kommer fram samt negativa konsekvenser för viktiga försändelser som exempelvis vårdkallelser, prover och blindskriftsförsändelser.

PTS ser en risk för att begränsad postutdelning kan slå hårt mot de grupper i samhället som i lägre utsträckning använder sig av digitala tjänster. Men det finns även andra problem med en nedbantad brevutdelning.

Vi ser också att man behöver utreda vilka konsekvenser det får för samhällets krisberedskap och totalförsvar. PTS bedömning är att behovet av en fungerande posttjänst kommer att kunna öka i händelse av kris eller höjd beredskap, då exempelvis elektroniska kommunikationer kan vara påverkade.

LÄS ÄVEN: PostNord drar ner på utdelningen - granskas av myndighet

Annons
Annons